...

ห้องที่ 2
ห้องที่ 2 : ภูมิลักษณ์คาบสมุทรสงขลา จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุตามสาระสำคัญ คือ สงขลาตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู บนเส้นทางการค้าทางทะเลทั้งจากอินเดีย, จากตะวันออกและตะวันตก จึงเป็นทางผ่านของพ่อค้าต่างชาติ มาตั้งแต่อดีต และพัฒนาขึ้นเป็นเมืองท่า ทางการค้าที่สำคัญในเวลาต่อมา


ห้องที่ 2

(จำนวนผู้เข้าชม 635 ครั้ง)