...

ห้องที่ 1
ห้องที่ 1 :   วิถีชีวิตสงขลา  จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุตามสาระสำคัญ  คือ “ โหนด-นา-เล” คือ วิถีชีวิตของชาวสงขลา ซึ่งผูกพันอยู่กับชีวิตประจำวันของคนในแถบนี้ โดยที่ “โหนด” คือ การใช้ประโยชน์จากตาลโตนด “นา” คือ การปลูกข้าว และ “เล” คือ การทำประมงสองทะเล ทั้งทะเลสาบและทะเลฝั่งอ่าวไทย


ห้องที่ 1

(จำนวนผู้เข้าชม 682 ครั้ง)