...

การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
จากการศึกษาแผ่นพับแสดงรายละเอียดการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทั้งแผ่นพับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้นำข้อมูลจากแผ่นพับมารวบรวมเข้าด้วยกันเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำคู่มือแนะนำพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (กรมศิลปากร, ม.ป.ป.) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา จัดแสดงเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง การจัดแสดงเน้นหลักฐานทางโบราณคดี จากแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดปัตตานี รวมถึงศิลปวัตถุ งานสถาปัตยกรรม งานประณีตศิลป์ และมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับบริจาคจากประชาชนในพื้นที่ การจัดแสดงแบ่งออกเป็น 14 ห้อง


การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา

(จำนวนผู้เข้าชม 762 ครั้ง)