...

บทความเเละองค์ความรู้ หจช.สงขลา ลำดับที่ ๐๑๙ บทความ ประเพณีวันสารทเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช

บทความ ประเพณีวันสารทเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช

          สำหรับช่วงเทศกาล ทำบุญวันสารทเดือนสิบในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ครั้งแรกในวันแรม ๑ ค่ำ เดือนสิบ หรือที่เรียกว่า วันรับเปรต ตรงกับวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ส่วนครั้งที่สอง วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ เรียกว่า วันส่งเปรต ตรงกับวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา จึงขอเสนอ บทความ ประเพณีวันสารทเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช
          ประเพณีวันสารทเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อมาจากทางศาสนาพราหมณ์ ผสมผสานกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาซึ่งเข้ามาในภายหลัง โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่ล่วงลับ ที่ได้รับการปล่อยตัวมาจากนรกที่ตนต้อง จองจำอยู่ เนื่องจากผลกรรมที่ตนได้เคยทำไว้ตอนที่ยังมีชีวิต ประเพณีสารทเดือนสิบ จะมีขึ้นในวันแรม ๑ ค่ำ ถึงแรม ๑๕ ค่ำเดือนสิบของทุกปี ซึ่งส่วนใหญ่จะตรงกับเดือนกันยายน แต่ส่วนใหญ่จะนิยมทำบุญในช่วงวันแรม ๑๓ – ๑๕ ค่ำ มากกว่า เชื่อกันว่าวิญญาณของบรรพบุรุษจะได้รับการปล่อยตัวจากนรกในทุกวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๑๐ มายังโลกมนุษย์ เพื่อมาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้องที่ได้เตรียมการอุทิศไว้ให้ หลังจากนั้นก็จะกลับไปยังนรกในวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ เป็นประเพณีที่มุ่งทดแทนพระคุณของบรรพบุรุษ แม้ว่าจะล่วงลับไปแล้วก็ตาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวไทยทุกคนควรต้องยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งปลูกฝังให้อนุชนรุ่นหลัง ได้ปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ ไป เพราะอย่างน้อยหากคนเราระลึกถึงเรื่องเปรต ก็จะสำนึกถึงบาปบุญคุณโทษ รวมทั้งการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที ที่เป็นหัวใจสำคัญ ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข จะสังเกตตพบว่าลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อมาร่วมทำบุญวันสารทเดือนสิบอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษของตนเองอย่างพร้อมเพรียงกัน

รายละเอียดอ่านได้ในบทความนี้
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 1085 ครั้ง)