...

ความก้าวหน้า โครงการบูรณะและพัฒนาโบราณสถานเขาคลังนอก

ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าความสำคัญของแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ จึงสนับสนุนงบประมาณให้กรมศิลปากรดำเนินการบูรณะและพัฒนาโบราณสถานเขาคลังนอก จำนวน ๘,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) เพื่ออนุรักษ์องค์เจดีย์ประธานโบราณสถานเขาคลังนอก ซึ่งถือเป็นแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงอยู่สืบไป

 

กรมศิลปากรได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท นอร์ทเทิร์นซัน (๑๙๓๕) จำกัด  ดำเนินโครงการบูรณะและพัฒนาโบราณสถานเขาคลังนอก  ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๙/๒๕๕๔  ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔  โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. เสริมความมั่นคงส่วนฐานสถูปที่ก่อด้วยศิลาแลง  เพื่อให้โบราณสถานมีความมั่นคงแข็งแรง

๒. เปลี่ยนศิลาแลงที่เสื่อมสภาพออกตามหลักฐานเดิม และก่อเสริมขึ้นใหม่โดยอาศัยหลักฐานจากด้านอื่นๆ ที่เหลืออยู่ในการวิเคราะห์  และตรวจสอบโดยผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างของกรมศิลปากร เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ

๓. สถูปก่ออิฐด้านบน ทำการเปลี่ยนวัสดุที่เสื่อมสภาพออกและใช้อิฐใหม่ก่อทดแทนตามรูปแบบเดิม

๔. หลุมเสาเดิมให้ปูทับด้วยดินเทียมบริเวณก้นหลุมเพื่อป้องกันน้ำซึมเซาะทำลายโครงสร้างภายใน

๕. พื้นลานประกอบศาสนพิธีรอบองค์สถูปด้านบนให้ปรับระดับเพื่อระบายน้ำและปูทับด้วยดินเทียม

๖. กลบหลุมลักลอบขุดที่อยู่ด้านบนของสถูปด้วยปูนหมักและอิฐหักจนเต็มหลุม เพื่อเป็นการเสริมความมั่นคงภายในองค์สถูปและป้องกันน้ำซึมลงไปสู่โครงสร้างภายใน

๗.  ปรับระดับพื้นที่โดยรอบเจดีย์ประธานให้มีความลาดเอียง เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้

ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการใกล้แล้วเสร็จ นอกจากนี้ได้มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและผู้สนับสนุนงบประมาณ ติดตั้งบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการ  เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมทราบถึงการดำเนินโครงการ และภายหลังจากที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะได้จัดทำป้ายผู้สนับสนุนติดตั้งถาวรบริเวณพื้นที่โครงการ มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เยาวชน ชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไปถึงคุณค่าและความสำคัญของโบราณสถานเขาคลังนอก และปลูกฝังด้านการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งยังอาจใช้พื้นที่บริเวณโบราณสถานเขาคลังนอกประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา เช่น พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและร่วมกันอนุรักษ์โบราณสถานแห่งนี้สืบไป

(จำนวนผู้เข้าชม 662 ครั้ง)