...

ตัวอย่างข้อมูล : ขอเชิญฟังการแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี ขอเชิญฟังการแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะ ตลอดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ (วันที่ ๗, ๑๓, ๒๑, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ หอจตุเวทปริตพัจน์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยว ได้เข้ามาร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนาหรือการบรรยายธรรมในวันธรรมสวนะ เป็นการปลูกฝังจริยธรรมและศีลธรรมอันดีให้กับผู้ร่วมกิจกรรม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึก และทัศนคติที่ดีให้กับชุมชนในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีทางพระพุทธศาสนา โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรีขึ้นมาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา หรือบรรยายธรรม

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๓๒๔๐ ๑๐๐๖, ๐ ๓๒๔๒ ๕๖๐๐  

(จำนวนผู้เข้าชม 446 ครั้ง)