...

การตกแต่งสังคโลกให้สวยงาม
การตกแต่งสังคโลกให้สวยงามนอกจากการตกแต่งสังคโลกให้สวยงามด้วยน้ำยาเคลือบที่หลากหลายแล้ว ยังมีวิธีการตกแต่ง
สังคโลกให้เกิดเป็นลวดลายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นลายดอกไม้ ลายพันธุ์พฤกษา ฯลฯ โดยจะทำหลังจากที่ขึ้นรูปภาชนะเรียบร้อยแล้วและตากจนแห้งหมาด ๆ ก่อนจะนำไปเผาหรือเคลือบ สามารถแบ่งออกได้เป็น ๕ วิธี ได้แก่ การกดประทับ (Impressed of stamped patterns) เป็นการใช้เครื่องมือกดลงบนภาชนะให้เกิดลวดลายต่าง ๆ คล้ายกับการใช้ตราประทับ มักพบในการตกแต่งไหล่ภาชนะประเภทไห


การขูดขีด (Incised patterns or Engraving) ช่างจะใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ปลายแหลมขีดลงบนผิวภาชนะเป็นลวดลายเหมือนกับการวาดรูป นิยมขูดขีดเป็นลายเรขาคณิตและลายพันธุ์พฤกษา 
การขุด (Excised patterns) ทำโดยใช้เครื่องมือหน้ากว้างเซาะหรือขูดเนื้อดินออกให้เกิดร่อง เช่น การทำร่องในแนวตั้ง การขุดร่องเป็นลายดอกไม้ที่ก้นภาชนะด้านใน


การเขียนสี นิยมใช้สีน้ำตาลเข้มถึงสีดำเขียนเป็นลวดลายพันธุ์พฤกษา ลายดอกไม้ และลายสัตว์ เป็นต้น การเขียนสีเป็นการตกแต่งที่แตกต่างไปจากวิธีการอื่น เพราะจะต้องทำหลังจากภาชนะแห้งสนิทแล้วเท่านั้น และต้องนำไปเผารอบหนึ่งก่อนจะนำภาชนะนั้นไปเคลือบและเผาอีกรอบ ขณะที่ภาชนะที่ตกแต่งด้วยวิธีอื่นเมื่อแห้งสนิทแล้วสามารถนำไปเคลือบได้ทันที


การปั้นแปะ (Applied decoration or Appique) คือการปั้นดินมาแปะลงบนผิวภาชนะ โดยมากมักติดลงบนไหล่ของภาชนะจำพวกไห เช่น ลายอุ(จำนวนผู้เข้าชม 915 ครั้ง)