...

ขอเชิญผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการสัมมนา SARBICA International Symposium 2023

          นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า พุทธศักราช 2566 เป็นโอกาสครบ 55 ปีแห่งการก่อตั้งสภาการจดหมายเหตุสากลประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SARBICA) สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารสภาการจดหมายเหตุสากลประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 24 และสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ งานจดหมายเหตุในยุคดิจิทัล: การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และก้าวต่อไปของจดหมายเหตุ (Archives in Digital Era: Changes, Adaptations, Achievements) กำหนดจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ ร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อพัฒนางานจดหมายเหตุในแต่ละประเทศให้ก้าวหน้าทัดเทียมกัน ตลอดจนร่วมกำหนดแผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจงานจดหมายเหตุให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
          สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการสัมมนา SARBICA International Symposium 2023 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ Archives in Digital Era: Changes, Adaptations, Achievements อาทิ Disruption in the digital age, AI as a professional archivist, Digital risk management, Virtual and metaverse archives โดยส่งชื่อเรื่องในการนำเสนอ บทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 300 คำ และประวัติของผู้นำเสนอในรูปแบบไฟล์ DOCX  ไปที่ sarbica2023@nat.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://sarbica2023.nat.go.th หรือสอบถามได้ที่ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการฯ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โทร. 0 2282 8423 ต่อ 228

(จำนวนผู้เข้าชม 126 ครั้ง)