...

พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากร ครบรอบ ๑๑๒ ปี
          วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากร ครบรอบ ๑๑๒ ปี  (๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖) และมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในสังกัดกรมศิลปากร  โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เข้าร่วมในพิธี ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร


นับแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๕๔ ภารกิจในการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บำรุงรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์ เผยแพร่ ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และสืบทอดงานด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม เพื่อธำรงคุณค่า และเอกลักษณ์ความเป็นชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมและความมั่นคงของประเทศ เป็นภารกิจที่กรมศิลปากรดูแลรับผิดชอบสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน กว่าหนึ่งศตวรรษในการทำนุบำรุง สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ กรมศิลปากรได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีการดำเนินงานให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป โดยพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานในการปกป้อง ดูแล รักษา อนุรักษ์ สร้างสรรค์ ต่อยอด และเพิ่มคุณค่ามรดกศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการและถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 


          ปัจจุบันกรมศิลปากร เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ด้านภาษา เอกสารและหนังสือ ด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม แบ่งส่วนราชการเป็น สำนักบริหารกลาง สำนักการสังคีต กองโบราณคดี กองโบราณคดีใต้น้ำ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สำนักช่างสิบหมู่ สำนักสถาปัตยกรรม สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปากรที่ ๑ – ๑๒ (หน่วยงานในส่วนภูมิภาค) และหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมศิลปากร คือ กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมศิลปากรยังคงมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานรับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบเป็นทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์และต่อยอด อีกทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง “soft power” เพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้กับประเทศชาติ
          ในโอกาสนี้ กรมศิลปากรได้จัดงาน ๑๑๒ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร เพื่อเผยแพร่ผลงานสำคัญ โดยมีการจัดนิทรรศการ การเสวนาทางวิชาการ การแสดงนาฏศิลป์และดนตรี และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึก และหนังสือกรมศิลปากร ระหว่างวันที่   ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

(จำนวนผู้เข้าชม 58 ครั้ง)