...

ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ “สืบ สร้าง สาน ศาสตร์ศิลป์” เนื่องในโอกาส ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

          กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ “สืบ สร้าง สาน ศาสตร์ศิลป์”   จัดแสดงผลงานศิลปกรรมที่สร้างสรรค์โดยบุคลากรสำนักช่างสิบหมู่ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากงานศิลปกรรมชั้นครู  มาสืบต่อศาสตร์งานศิลปะแขนงต่างๆ สืบทอดภูมิปัญญาด้านงานช่างสิบหมู่อันเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ 
  นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า สำนักช่างสิบหมู่ มีภารกิจสำคัญในการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยศึกษาศาสตร์งานศิลป์ อันมีศิลปกรรมชั้นครูที่ยังคงเหลือให้เห็นตามโบราณสถานและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ด้วยการฟื้นฟูศาสตร์ความรู้วิชาช่างศิลปกรรม สืบสานด้วยการสร้างสรรค์งานช่างศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ส่งต่อด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้ศาสตร์วิชางานช่าง ให้เห็นถึงกระบวนการสร้างสรรค์งาน นำไปสู่การพัฒนาทักษะเชิงช่างให้คงอยู่สืบไป ในโอกาส ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากรจึงได้จัดนิทรรศการพิเศษ “สืบ สร้าง สาน ศาสตร์ศิลป์” เป็นการ สืบ สร้าง สาน ศาสตร์ศิลป์ ผ่านศิลปินศิลปากร จัดแสดงผลงานศิลปกรรมที่สร้างสรรค์โดยบุคลากรสำนักช่างสิบหมู่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากงานศิลปกรรมชั้นครูมาสืบต่อศาสตร์งานศิลปะแขนงต่างๆ ประกอบด้วย งานช่างเขียน: ปฐมบทแห่งการช่างไทย งานช่างรัก: ประณีตศิลป์แห่งรัก งานช่างศิราภรณ์: หลากวิชาช่างชำนาญศิลป์ งานช่างมุก: เลื่อมพรายลายฉลุศิลป์ งานช่างแกะ ช่างสลัก: วิจิตรแห่งภูมิปัญญาในงานจำหลักไม้ งานช่างบุ ช่างสลักดุน: วิจิตรแห่งโลหะศิลป์ งานช่างปิดทอง ช่างประดับกระจก: ประกายแห่งอัญมณี งานช่างปั้น ช่างหล่อ: ประติมากรรมแห่งศรัทธาศิลป์ งานช่างกระเบื้อง: วิวัฒน์ศิลป์ไทย โดยผลงานที่นำมาจัดแสดง อาทิ

บุษบกเกริน (จำลอง)หัวโขนจำลองหัวโขนพระพิฆเนศประดับมุกเจดีย์ ฉัตร บังแทรกงานลายกำมะลอ เขียนภาพ “รามเกียรติ์ ตอนทศกัณฐ์ลักนางสีดา”


แบบร่างประติมากรรมพระจันทร์ทรงราชรถโถน้ำพระพุทธมนต์ประดับมุก 
          กรมศิลปากร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการพิเศษ “สืบ สร้าง สาน ศาสตร์ศิลป์” ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. วันพุธ – วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์ – อังคาร) ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
(จำนวนผู้เข้าชม 293 ครั้ง)