...

ขอเชิญร่วมฟังกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาส ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร          กรมศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาส ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีการเสวนาดังนี้
วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
- เสวนาทางวิชาการ เรื่อง โบราณคดีเมือง : การดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบด้านโบราณคดีจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน 
วิทยากร  
- นายบวรเวท รุ่งรุจี อดีตอธิบดีกรมศิลปากร
- นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร
- รองศาสตราจารย์วิเชษฐ์ สุวิสิทฐ์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นายพรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิกชำนาญการพิเศษ สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินรายการ   นางสาวมนัชญา วาจก์วิศุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักสถาปัตยกรรม  

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. - เสวนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการขออนุญาตสร้างอนุสาวรีย์ 
วิทยากร   
- นายสุรัฐกิจ พีรพงษ์ศิลป ผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่ 
- นายพรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิกชำนาญการพิเศษ สำนักสถาปัตยกรรม
- นายอภิศักดิ์ ทองอินทร์ ประติมากรปฏิบัติการ สำนักช่างสิบหมู่
ผู้ดำเนินรายการ   นายธีรชาติ วีรยุทธานนท์ สถาปนิกชำนาญการ สำนักสถาปัตยกรรม

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
- เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “นาค : ความเชื่อความศรัทธาในวัฒนธรรมไทย”
วิทยากร   
- ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
- นางสาวเอมอร เชาวน์สวน ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณ
ผู้ดำเนินรายการ  นายชญานิน นุ้ยสินธุ์ นักอักษรศาสตร์ชำนาญการ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์  
 
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.   - เสวนาทางวิชาการ เรื่อง สังคีตปริทัศน์
วิทยากร   
- นายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต
- นายจรัญ พูลลาภ นักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการพิเศษ สำนักการสังคีต
- อาจารย์ยุทธนา อัคเดชานัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้ดำเนินรายการ   นายธำมรงค์ บุญราช นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ สำนักการสังคีต

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการเสวนา โดยการสแกนคิวร์อาร์โค้ด
 
หรือสามารถติดตามรับชมผ่านทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร
 

(จำนวนผู้เข้าชม 276 ครั้ง)