...

พิธีเปิดนิทรรศการ “๑๐๐ ปี ศิลปสู่สยาม สุนทรียศิลปแห่งนวสมัย” (100 Years of Silpa to Siam : Aesthetics of modern Art)

          วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ “๑๐๐ ปี ศิลปสู่สยาม สุนทรียศิลปแห่งนวสมัย” (100 Years of Silpa to Siam : Aesthetics of modern Art) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
          เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี (Corrado Feroci) เดินทางมารับราชการที่ประเทศไทยในฐานะประติมากรของกรมศิลปากร กระทรวงวัง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ – ๒๕๖๖ (ค.ศ. 1923 – 2023) และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ ซึ่งเป็นห้องทำงานเดิมที่ศาสตราจารย์ศิลป์ใช้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ปิดปรับปรุงชั่วคราว กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จึงได้จัดนิทรรศการพิเศษ “๑๐๐ ปี ศิลปสู่สยาม สุนทรียศิลปแห่งนวสมัย” ขึ้น เพื่อเผยแพร่ประวัติและผลงานของศาสตราจารย์ศิลป์ ทั้งในฐานะ     ประติมากรของกรมศิลปากร และครูผู้วางรากฐานการศึกษาทางด้านศิลปะตามหลักวิชาการแบบตะวันตก (Western Academic Art) โดยจำลองบรรยากาศห้องทำงานเดิมของศาสตราจารย์ศิลป์ จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนตัว ภาพร่าง และงานประติมากรรมอันทรงคุณค่าของศาสตราจารย์ศิลป์ รวมทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ของกลุ่มลูกศิษย์รุ่นบุกเบิก ศิลปินชั้นเยี่ยม และศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเคยจัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ โดยใช้พื้นที่อาคารนิทรรศการ ๔ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จัดนิทรรศการ แบ่งออกเป็น ๔ ห้อง ดังนี้

          ห้องที่ ๑ จำลองบรรยากาศห้องทำงานเดิมของศาสตราจารย์ศิลป์ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ จัดแสดงประติมากรรมปลาสเตอร์และสำริด อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ส่วนตัว ภาพถ่าย และภาพลายเส้นแผนการสอนของศาสตราจารย์ศิลป์ โดยนำเสนอประวัติของศาสตราจารย์ศิลป์และลำดับเหตุการณ์ชีวิตและผลงานของศาสตราจารย์ศิลป์ผ่านเส้นเวลา (Timeline) เทียบเคียงเหตุการณ์สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของไทยและโลก (ส่วนที่ ๑) 


          ห้องที่ ๒ เป็นส่วนต่อขยายจากห้องที่ ๑ จัดแสดงผลงานของศาสตราจารย์ศิลป์ เช่น ประติมากรรม
ปลาสเตอร์และสำริด  แบบร่างภาพจิตรกรรมภายในพระพุทธรัตนสถาน พระบรมมหาราชวัง งานออกแบบประติมากรรมนูนต่ำบนเหรียญ ภาพถ่ายศาสตราจารย์ศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุจัดแสดงภายในห้อง และลำดับเหตุการณ์ชีวิตและผลงานของศาสตราจารย์ศิลป์ผ่านเส้นเวลา (Timeline) เทียบเคียงเหตุการณ์สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของไทยและโลก (ส่วนที่ ๒)


          ห้องที่ ๓ จัดแสดงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่เป็นศิลปินไทยรุ่นบุกเบิก ศิลปินชั้นเยี่ยม และศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเคยจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ สะท้อนให้เห็นถึงถึงความพยายามในการขับเคลื่อนวงการศิลปะสมัยใหม่ของไทยในยุคเริ่มต้น ผ่านผลงานที่ศาสตราจารย์ศิลป์ได้ซื้อไว้เพื่อสนับสนุนให้ลูกศิษย์มีกำลังใจและกำลังทรัพย์ในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป โดยผลงานบางส่วนได้รับรางวัลจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติในยุคแรก ๆ 
           ห้องที่ ๔ เป็นส่วนต่อขยายจากห้องที่ ๓ จัดแสดงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่เป็นศิลปินไทยรุ่นบุกเบิก ศิลปินชั้นเยี่ยมและศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเคยจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์


           ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการพิเศษ “๑๐๐ ปี ศิลปสู่สยาม สุนทรียศิลปแห่งนวสมัย” ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖ ณ อาคารนิทรรศการ ๔ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เปิดให้เข้าชมวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์ – วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ค่าเข้าชม ชาวไทย   ๓๐ บาท ชาวต่างชาติ ๒๐๐ บาท 

(จำนวนผู้เข้าชม 215 ครั้ง)