...

ขอเชิญชมนิทรรศการ "สืบค้นวัฒนธรรมโลงไม้: รากร่วมมรดกวัฒนธรรมอาเซียน" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง“สืบค้นวัฒนธรรมโลงไม้: รากร่วมมรดกวัฒนธรรมอาเซียน Exploring the Log Coffin Culture: 0Our Shared ASEAN Heritage” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการอนุรักษ์โลงไม้โบราณที่ถ้ำผีแมนโลงลงรัก จังหวัดแม่ฮ่องสอน สนับสนุนโครงการโดย กองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (AFCP) และคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖


          นิทรรศการนี้จัดแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายในอดีต และความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่สูงปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีการค้นพบวัฒนธรรมโลงไม้ที่เป็นวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ร่วมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจีนตอนใต้ หลักฐานทางโบราณคดีที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเชื่อในโลกหลังความตายของผู้คนในอดีต รวมถึงแนวทางการอนุรักษ์โบราณวัตถุ


          ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “สืบค้นวัฒนธรรมโลงไม้ : รากร่วมมรดกวัฒนธรรมอาเซียนExploring the Log Coffin Culture: Our Shared ASEAN Heritage” ได้ ณ อาคารจัดแสดงชั้น ๒ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เปิดทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ปิดวันจันทร์ - วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์


(จำนวนผู้เข้าชม 143 ครั้ง)