...

ชวนอ่าน E – Book หนังสือพัฒนาการทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

          เนื่องในปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ สำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา ได้จัดทำโครงการจัดพิมพ์หนังสือ ชื่อ “พัฒนาการทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข โดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเป็นการนำหลักฐานทางโบราณคดี ที่พบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และพื้นที่เกี่ยวข้อง มาถ่ายทอดให้เห็นเรื่องราวของผู้คน สภาพสังคม เศรษฐกิจ และงานศิลปกรรมในอดีต มาจัดลำดับปรากฏการทางวัฒนธรรมตามลำดับของช่วงเวลา 
          หนังสือเล่มนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการจุดประกายความสนใจการศึกษาทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมได้ดียิ่งขึ้น 
          สำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา ได้เผยแพร่ความรู้ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E–Book) หนังสือพัฒนาการทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้สนใจสามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://online.fliphtml5.com/rlhaw/xxys/?fbclid=IwAR2HSbYVVPfai8JOj7zLPOlbiLjmK9xem7fXPA64qNYQ15lI0guwSjoKIMo#p=1

หรือดาวน์โหลดเก็บไว้อ่านได้ ตามวิธีการดังนี้(จำนวนผู้เข้าชม 213 ครั้ง)