...

มหามกุฎราชสันตติวงศ์ ๗ มีนาคม ๒๔๔๘ วันประสูติพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร

         มหามกุฎราชสันตติวงศ์ ๗ มีนาคม ๒๔๔๘ วันประสูติพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร

         พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร เป็นพระธิดาพระองค์ที่ ๑ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ที่ประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล ประสูติเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๔๔๘ พระองค์เจ้าทรงมีพระอนุชาและพระขนิษฐาร่วมพระมารดา คือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร

         ในรัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ตั้งหม่อมเจ้า บุตรีในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล เป็นพระองค์เจ้าตามพระมารดา ตามกฎมณเฑียรบาลราชประเพณีที่มีมา โดยทรงโปรดเกล้าฯ ตั้งขึ้นเป็น พระหลานเธอ พระองค์เจ้า ทั้งสายที่จะร่วมพระครรภ์สืบไป

         ในการพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์เจ้าและหม่อมเจ้า พระราชนัดดาในรัชกาลที่ ๔ และ ๕ เชิญทั้งเครื่องเฉลิมพระราชมณเฑียร และเครื่องราชูปโภค ทั้งหมด ๑๖ องค์ ดังปรากฏภาพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ประทับแวดล้อมด้วยพระราชนัดดา ในรัชกาลที่ ๔ และ ๕ ที่เชิญเครื่องเฉลิมพระราชมณเฑียร ทั้งนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ามยุรฉัตร พระราชนัดดาในรัชกาลที่ ๕ ทรงอุ้มไก่แจ้ขาว และเชิญทานพระกรศักดิ์สิทธิ์

         พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร เสกสมรสกับหม่อมเจ้าโสภณภราไดย สวัสดิวัตน์ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๔๗๓ มีพระโอรสคือ หม่อมราชวงศ์พรรธนภณ สวัสดิวัตน์ 

         พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร นับเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ 

         พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๓ สิริพระชันษา ๖๕ ปี

 

ภาพ : (จากซ้ายไปขวา) พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล พระมารดา

(จำนวนผู้เข้าชม 90 ครั้ง)