...

กลุ่มแผนงาน โครงการ และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนฝ่ายวัฒนธรรมจังหวัดซากะ

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานการประชุมหารือร่วมมือกับผู้แทนฝ่ายวัฒนธรรม จังหวัดซากะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนางรักชนก โคจรานนท์ รองอธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารกรมศิลปากร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์
........................................

Tuesday, May 30, 2023, at 13:30 a.m. Mr. Phanombootra Chandrajoti, Director General of the Fine Arts Department Presides over a meeting to discuss cooperation with Cultural Representative from Saga Prefecture, Japan together with Mrs. Rakchanok Kojaranont, Deputy Director General, the management of the Fine Arts Department head of government and staff related to join the meeting at Meeting Room 1, Floor 8, Department of Fine Arts, Thewet Building.

(จำนวนผู้เข้าชม 73 ครั้ง)