...

รายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 (นายสุรศักดิ์ กิ่งไทร)
งาน “Amazing Thailand, Amazing New Chapter: Thai Night Reception” (ภายใต้งาน Amazing Thailand Amazing New Chapters Road Show to China 2023) ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์

 งาน “Amazing Thailand, Amazing New Chapter: Thai Night Reception” จัดขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทย กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของจีนโดยตรง อันจะส่งผลให้เกิดการซื้อขายสินค้าทางการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยแก่กลุ่มผู้ซื้อและสื่อมวลชนในพื้นที่ นอกจากนี้ในทุกเมืองยังมีการจัด Thailand Product Update Presentation นำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพใหม่ ๆ ของประเทศไทย เพื่อสร้างกระแสการรับรู้โดยตรงไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่จะตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแบบคุณภาพ ควบคู่ไปกับการจัดบรรยาย Market Briefing ให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและแนวทางการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดในพื้นที่นั้น ๆ แก่ภาคเอกชนไทย

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 346 ครั้ง)