...

รายงานการเดินทางไปราชการประเทศฝรั่งเศส โครงการจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ เรื่อง “Visitors to Versailles (1682 - 1789)" ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.ชื่อโครงการ

โครงการจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ เรื่อง “Visitors to Versailles (1682 - 1789)"

๒.วัตถุประสงค์

              ๒.๑ เพื่อตรวจสอบสภาพโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของประเทศไทยจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จำนวน ๒ รายการ รวม ๓ ชิ้น ที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังแวร์ซายส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทันแห่งนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอยืมไปจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ เรื่อง “Visitors to Versailles (1682 - 1789)"

              .๒ เพื่อสังเกตการณ์วิธีการเคลื่อนย้ายและแก้หีบห่อโบราณวัตถุของประเทศไทยเพื่อเตรียมการจัดแสดงในห้องนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแวร์ซายส์  

๓.กำหนดเวลา

                   ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.สถานที่

          พิพิธภัณฑ์พระราชวังแวร์ซายส์ Place d'Armes, Versailles, Paris, France รหัสไปรษณีย์ 78000

     ๕.หน่วยงานผู้จัด

          พิพิธภัณฑ์พระราชวังแวร์ซายส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน       แห่งนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับกรมศิลปากร

๖.หน่วยงานสนับสนุน

                    -

๗.กิจกรรม

                   .๑ ภัณฑารักษ์ของประเทศไทยตรวจสอบสภาพโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จำนวน ๒ รายการ รวม ๓ ชิ้น ร่วมกับภัณฑารักษ์ของประเทศฝรั่งเศส

                   ๗.๒ ภัณฑารักษ์ของประเทศไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์วิธีการเคลื่อนย้ายและแก้หีบห่อโบราณวัตถุของประเทศไทย         

๘.คณะผู้แทนจากกรมศิลปากร

.๑ นางกัญณศมนต์ กะมุทา  ภัณฑารักษ์ชำนาญการ

     กลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ

     สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

๙.สรุปสาระของกิจกรรม

                    ๙.๑ ภัณฑารักษ์ทั้งสองฝ่ายร่วมกันตรวจสอบสภาพโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของไทย จำนวน     ๒ รายการ รวม ๓ ชิ้น ได้แก่ บุษบกจำลองของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และ ลอมพอกพร้อมกระบอกลายรดน้ำของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ผลการตรวจสอบปรากฏว่า สภาพโบราณวัตถุทุกรายการ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ แต่ภัณฑารักษ์ของไทยได้เน้นย้ำให้ระมัดระวังการหยิบยกและเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุทั้งหมด เนื่องจากมีจุดเปราะบางเป็นพิเศษอยู่หลายแห่ง

                    ๙.๒ ภัณฑารักษ์ของไทยสังเกตการณ์การทำงาน วิธีการเคลื่อนย้าย และการแก้หีบห่อตลอดจนติดตั้งจัดวางโบราณวัตถุบนแท่นฐานในห้องจัดแสดง

๑๐. ข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม

                    การเดินทางมาร่วมตรวจสภาพโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จและได้รับความรู้ประสบการณ์ที่มีค่าจากการทำงานอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานสากล มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม ทีมงานฝ่ายฝรั่งเศสมีแผนการทำงานที่รวดเร็ว เป็นขั้นตอนที่ผ่านการเตรียมงานและวางแผนอย่างดี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุทุกรายการได้รับการจัดแสดง จัดเก็บ หยิบยกเคลื่อนย้าย ตรวจสอบดูแลอย่างดี ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสองประเทศในโอกาสต่อไป

 

                      นางกัญณศมนต์  กะมุทา ผู้สรุปรายงานการเดินทางไปราชการ

(จำนวนผู้เข้าชม 703 ครั้ง)