...

พิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ รามายณะ : จากวรรณกรรมสู่เรื่องราวบนทับหลัง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี๒๕๖๕ แบ่งเป็น

๑. การจัดนิทรรศการพิเศษ รามายณะ : จากวรรณกรรมสู่เรื่องราวบนทับหลัง

 ๒. กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง รามายณะ : จากวรรณกรรมสู่เรื่องราวบนทับหลัง

โดยจัดพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ และกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย และการบรรยายนำชม ณ อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดและการกล่าวปาฐกถาพิเศษ กรมศิลปากร บทบาทงานอนุรักษ์ วรรณกรรม ศิลปกรรม สู่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง รามายณะ : จากวรรณกรรมสู่เรื่องราวบนทับหลัง วิทยากรโดยนายบุญเตือน ศรีวรพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ (ภาษาและวรรณกรรม) นายธนโชติ เกียรติณภัทร อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดำเนินรายการโดย นางสาวนัยนา มั่นปาน ภัณฑารักษ์ชำนาญการ

และกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ปราสาทพิมาย บรรยายนำชมเรื่องราว รามายณะ ณ ปราสาทพิมาย โดยนางสาววิลาสินี แช่มสะอาด นักโบราณคดีชำนาญการ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และการบรรยายนำชมทับหลังรามายณะ ที่พบจากปราสาทพิมาย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย โดย นางสาวนัยนา มั่นปาน ภัณฑารักษ์ชำนาญการ

(จำนวนผู้เข้าชม 548 ครั้ง)