...

กิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๑

มื่อวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย จัดกิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๑ พิธีเปิดกิจกรรม โดย นายจารึก วิไลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา กล่าวรายงานโดย นางชุติมา จันทร์เทศ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย กิจกรรมภายในงาน 

- การบรรยายเรื่อง วันพิพิธภัณฑ์ไทยและชี้แจงการแข่งขันการประกวดวาดภาพโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โดย นางชุติมา จันทร์เทศ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
- การแข่งขันประกวดวาดภาพโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย 
- การบรรยายเรื่อง โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ภายในห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย โดย นางสาวอทิตยา ถิระโชติ ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ
 - คณะกรรมการพิจารณาการตัดสินผลงานการแข่งขันประกวดวาดภาพโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย 
-ประกาศผลและมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดาดภาพโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย โดย นางชุติมา จันทร์เทศ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
างวัลการประกวดวาดภาพโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย มี ๓ ระดับ ดังนี้ ๑.รางวัลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ รางวัลที่ ๑ จำนวนเงิน ๘๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ จำนวนเงิน ๖๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัลๆ ละ ๒๐๐ บาท ๒.รางวัลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลที่ ๑ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ จำนวนเงิน ๘๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัลๆ ละ ๒๐๐ บาท ๓.รางวัลระดับชั้นมํธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลที่ ๑ จำนวนเงิน ๑,๒๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ จำนวนเงิน ๘๐๐ บาท รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัลๆ ละ ๒๐๐ บาท

(จำนวนผู้เข้าชม 1250 ครั้ง)