...

โครงการเครือข่ายพิทักษ์วัตถุทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย จัดอบรมโครงการเครือข่ายพิทักษ์วัตถุทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมตณะศึกษาศาสตร์ ชั้น๓ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ แหล่งโบราณสถาน อำเภอนาดูน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

(จำนวนผู้เข้าชม 659 ครั้ง)