...

นิทรรศการพิเศษเรื่อง"เทวราชาผู้ประทับอยู่บนสรวงสวรรค์" ประจำปี ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย จัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง "เทวราชาผู้ประทับอยู่บนสรวงสวรรค์"

เวลา ๐๗.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา

๐๘.๓๐ น.พิธีเปิด โดย นายจารึก วิไลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา กล่าวรายงานโดย นางชุติมา จันทร์เทศ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย เวลา

๐๙.๓๐ น. การบรรยายพิเศษประกอบนิทรรศการเรื่อง "เทวราชาผู้ประทับอยู่บนสรวงสวรรค์" โดย นางชุติมา จันทร์เทศ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย เวลา

๑๐.๑๕ น. การบรรยายโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย โดย นางสาวอทิตยา ถิระโชติ ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ และนางสาวนัยนา มั่นปาน ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน ๒๓๗ คน

(จำนวนผู้เข้าชม 693 ครั้ง)