...
วันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๕๘ (๒)
วันพุธที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๘ ณ.บริเวณ คูเมืองกำแพงเมืองเวียงแก ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  นายชูชาติ กีฬาแปงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิด วันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๕๘   และอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ  พานพุ่มดอกไม้สด ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕รอบ ๒ เมษายา ๒๕๕๘  ซึ่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ พะเยา ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  จัดกิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาดคูเมืองกำแพงเมืองเวียงแกตลอดจนเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในฐานะที่ทรงพระกรุณาอุปถัมภ์และส่งเสริมการดำเนินงานในด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

(จำนวนผู้เข้าชม 219 ครั้ง)