...

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในหน่วยงานของกรมศิลปากร ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล (กรณีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกันในระดับที่สูงกว่าเดิม)
(1) แบบข้อมูลบุคคล (แบบ ชก. 1)
(2) แบบพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา (แบบ ชก. 2)
(3) แบบพิจารณาข้อเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนางาน (แบบ ชก. 3)
หรือการแก้ไขปัญหางานที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (แบบ ชก. 4)
(4) แบบรับทราบมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเป็นเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลและการกระทำการทุจริตในการคัดเลือกบุคคล (แบบ ชก. 5)
(5) แบบแสดงรายละเอียดและลักษณะงานในตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล (แบบ ชก. 6) 
(เฉพาะกรณีที่ต้องพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือสายงานอื่นที่มีลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง หรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง)
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 122 ครั้ง)