...

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ในหน่วยงานของกรมศิลปากร ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล (กรณีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกันในระดับที่สูงกว่าเดิม)

(1) แบบข้อมูลบุคคล (แบบ ชง. 1)
(2) แบบพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา (แบบ ชง. 2)
(3) แบบรับทราบมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเป็นเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลและการกระทำการทุจริตในการคัดเลือกบุคคล (แบบ ชง. 3)

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 101 ครั้ง)