...

คู่มือพุทธประวัติและอิลราชคำฉันท์ (หนังสืออ่านวรรณคดี ชุดครูมัธยม)
  • ย้อนกลับ
  • คู่มือพุทธประวัติและอิลราชคำฉันท์ (หนังสืออ่านวรรณคดี ชุดครูมัธยม)

เปลื้อง  ณ นคร.  คู่มือพุทธประวัติและอิลราชคำฉันท์ (หนังสืออ่านวรรณคดี ชุดครูมัธยม).
     พระนคร: ไทยวัฒนาพานิช
, ๒๔๙๗.

          คู่มือพุทธประวัติและอิลราช คำฉันท์ เป็นหนังสืออ่านวรรณคดี ชุดครูมัธยม โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๒ หมวด ได้แก่ ๑. แนวทางในการศึกษาพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับพุทธประวัติ พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และ ๒. อิลราชคำฉันท์ เป็นคำประพันธ์ประเภทฉันท์ที่ใช้กับข้อความที่มีทำนองเคร่งเครียด ศักดิ์สิทธิ์จึงมักแต่งคำนมัสการด้วยฉันท์แบบนี้

(จำนวนผู้เข้าชม 46 ครั้ง)