...

โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๔)

โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๔)
เมื่อวันพุธที่ ๒ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๘๐ คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ๒ ฐานกิจกรรม ได้แก่ ฐานที่ ๑ เพาะกล้านักอ่าน ได้แก่ ๑. เปิดโลกนักอ่าน ๒. อ่านแล้วดี มีบอกต่อ และ ๓. เกมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก และฐานที่ ๒ ต่อยอดนักอ่าน ได้แก่ ๑. ประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือรูปหัวใจ ๒. เกมตาดีได้ ตาร้ายเสีย ๓. เกมอักษรหรรษาพาเพลิน และ ๔. เกมฉลาดคิด

(จำนวนผู้เข้าชม 1314 ครั้ง)