...

คู่มือครู สำหรับใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1
  • ย้อนกลับ
  • คู่มือครู สำหรับใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือครูสำหรับใช้ควบคู่กับหนังสือสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐาน

     ภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับ

     ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓).  โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว : กรุงเทพฯ, ๒๕๓๘.

     เป็นหนังสือคู่มือครูสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทย เช่น การอ่าน การเขียน การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ให้นักเรียนอ่านจับใจความ การคิดวิเคราะห์ 

(จำนวนผู้เข้าชม 808 ครั้ง)