ดุสิตธานี เมืองจำลองประชาธิปไตย

             พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงริเริ่มวางรากฐานการปกครองท้อง ถิ่นในระบอบประชาธิปไตยให้แก่พสกนิกรชาวไทยโดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมือง จำลอง “ดุสิตธานี” เมื่อเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๖๑ ที่ริมอ่างหยกภายในพระราชวังดุสิต และต่อมาในพุทธศักราช ๒๔๖๒ ได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองจำลองนี้ไปตั้งที่สนามด้านหลังพระที่นั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท ซึ่งปัจจุบันอยู่ในบริเวณโรงพยาบาญพระมงกุฎเกล้าฯ

            เมืองจำลอง “ดุสิตธานี” ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๒ ไร่ครึ่ง ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมหลากหลายกว่า ๓๐๐ หลัง ได้แก่พระราชวัง วัด โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรมโรง ทหาร ธนาคาร สถานีตำรวจ สวนสาธารณะ และ บ้านเรือนของ ทวยนาคร ซึ่งหมายถึง พลเมือง ของ “ดุสิตธานี” อันล้วนเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ทั้งพระองค์ ทรงเป็นทวยนาครคนหนึ่ง ทรงพระนามว่า “นายราม ณ กรุงเทพ” มีอาชีพทนายความ และเป็นผู้นำพรรคแพรแถบสีน้ำเงิน โดยมีพรรคแพรแถบสีแดงเป็นคู่แข่งขัน

            หลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต อาคารจำลองต่าง ๆ ได้กระจัดกระจายไป ส่วนที่เป็นบ้านเรือนคหบดี เจ้าของก็นำกลับไปเก็บรักษา ไว้เป็นสมบัติส่วนตัว อาคารจำลองส่วนที่ยังคงเหลือประกอบด้วยพระราชวังและวัดรวม ๑๔ หลัง ซึ่งได้นำมาบูรณะใหม่ทั้งหมดและจัดแสดงภูมิทัศน์ตามภาพถ่ายทางอากาศตามความเหมาะสม โดยเพิ่มเติม ถนน คู คลอง และสะพานเพื่อให้สวยงามและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

๑. พระที่นั่งเทวอาสน์จำรูญ

 

๒. พระที่นั่งไพชยนต์มหาปราสาท

 

๓. พระที่นั่งบรมราชพิมาน

 

๔. พระที่นั่งจัทรกานต์มณี

 

๕. พระที่นั่งสุทไธสูรย์ปราสาท

 

๖. หอพระพุทธรัตนสถาน

 

๗. พระที่นั่งวายุสุขไสยาสน์

 

๘. พระวัชรเจดีย์

 

๙.พระที่นั่งสุทาภิมุข

 

๑๐. พระปรางวัดอรุณ

 

๑๑. วัดพระพุทธบาท

 

๑๒. วัดสุขสมาวาส

 

๑๓. พระที่นั่งลักษมีวิลาศ

 

๑๔. วัดราชประดิษฐ์

 

 

นิทรรศการถาวร ดุสิตธานี เมืองจำลองประชาธิปไตย

เปิดให้ชมวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ ๔ รอบ

รอบเช้า เวลา   ๙.๓๐ น.และ เวลา ๑๐.๓๐ น.

รอบบ่าย เวลา   ๑๓.๓๐ น.และ เวลา ๑๔.๓๐ น.        

                                                                                                                                         

สนใจชมนิทรรศการ ติดต่อสอบถามได้ที่ หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทร. ๐๒-๒๘๒๓๒๖๔, ๐๒-๒๘๒๓๔๑๙

(จำนวนผู้เข้าชม 10706 ครั้ง)