แม่เล่าให้ฟัง
เนื้อหาแบ่งเป็น ๒ ภาค 
     ภาคแรกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของ "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" จากความทรงจำซึ่งได้ทรงเล่าประทาน
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ในช่วง พ.ศ.๒๔๔๓-๒๔๘๑ 
     ภาคที่ ๒ เป็นความคิดคำนึง ภาษิต คติพจน์ของนักปราชญ์ต่างๆ ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงสะสมไว้ และสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ได้ทรงนำบางส่วนมารวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้
 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา. แม่เล่าให้ฟัง.  พิมพ์ครั้งที่ ๔.  เชียงใหม่: สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, ๒๕๓๗.

(จำนวนผู้เข้าชม 140 ครั้ง)