ปฤจฉาแถลง เรื่องโพธิปักขิยธรรม 37 ประการ
  • ย้อนกลับ
  • ปฤจฉาแถลง เรื่องโพธิปักขิยธรรม 37 ประการ

ปฤจฉาแถลง เรื่อง โพธิปักขิยธรรม 37 ประการ. พระนคร: โรงพิมพ์ยั้งหลี, 2487.
โพธิปักขิยธรรม เป็นธรรมที่รวบรวมของความดี ที่ทำบุคคลให้เป็นพระอริยะเจ้า แม้มีตั้งแปดหมื่นสี่พัน พระธรรมขันธ์ก็จริง แต่ถ้าจะถือเอาใจความโดยย่อ
ก็คงรวมอยู่ในโพธิปักขิยธรรมนี้ทั้งสิ้น
 โพธิปักขิยธรรม จึงได้ชื่อว่า เป็นคุณที่พระอริยะเจ้าประกาศแล้ว หนังสือเล่มนี้ เป็นการแสดงโพธิปักขิยธรรม ในลักษณะปุจฉา (คำถาม)
และวิสัชชนา (คำตอบ) เป็นลำดับ มีทั้งหมด 37 ประการ แบ่งเป็น 7 หมวด คือ สติปัฐฐาน 4
  สัมมัปปทาน 4  อิทธิบาท 4  อินทรีย์ 5 พละ 5  โพชฌงค์ 7  และมรรคมีองค์ 8
นางเจริญ
  สรสาตร์ พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน พ.ศ. 2477
294.315
ป477 


 
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 807 ครั้ง)