...

คณะกลุ่มมวลชน จชต. เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. มีคณะกลุ่มมวลชน จชต. จำนวน ๙๐ คน เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
(จำนวนผู้เข้าชม 552 ครั้ง)