...

คณะครู-นักเรียน โรงเรียนสามโคกเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. มีคณะครู-นักเรียน โรงเรียนสามโคก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๗๕๙ คน เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
(จำนวนผู้เข้าชม 377 ครั้ง)