...

ประกาศเรื่องการขออนุญาตใช้สถานที่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
ประกาศเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่สนามหญ้าหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน จัดกิจกรรมต่างๆ ตามที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีการขออนุญาตใช้พื้นที่สนามหญ้าหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เรียนให้ทราบว่า ให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ อย่างเคร่งครัด
(จำนวนผู้เข้าชม 953 ครั้ง)