...

พระราชอาสน์ซึ่งเคยได้ทอดถวายเป็นที่ประทับถึง ๓ รัชกาล
เรียนรู้นอกตำรา กับหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา
ตอน ตามรอยพระจอมภูวดลราชดำเนินโคราช ยลชุดพระราชอาสน์ศรีสง่าราชสีมานคร: พ
ระราชอาสน์ซึ่งเคยได้ทอดถวายเป็นที่ประทับถึง ๓ รัชกาล ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์

https://www.youtube.com/watch?v=yPI0iIkrcWY

ชุดพระราชอาสน์พร้อมโต๊ะเคียงชุดนี้ สร้างสำหรับทอดถวายเป็นที่ประทับเป็นการเฉพาะในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมายังเมืองนครราชสีมา และเป็นชุดพระราชอาสน์หนึ่งเดียวในประเทศที่ได้เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในภูมิภาค นอกเขตพระราชฐานที่ประทับ เป็นอีกหนึ่งโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมของกรมศิลปากร อันเป็นชุดพระราชอาสน์ที่ปรากฏศิลปกรรมในการจัดสร้างแบบศิลปะยุโรป ทั้งยังคงความเป็นไทยด้วยสัญลักษณ์แห่งพระมหากษัตริย์ไทย (ตราพระครุฑพ่าห์)
นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวนครราชสีมา ซึ่งเคยได้ทอดถวายเป็นที่ประทับในโอกาสที่พระมหากษัตริย์ และพระบรมราชวงศ์ชั้นสูงเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองนครราชสีมาถึง ๓ รัชกาล
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา ยังมีหนังสือดี ๆ แนะนำที่ท้ายวิดิทัศน์ รอให้บริการกับประชาชนทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะ ^^
วิทยากรโดย
๑. นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา
๒. นางชูศรี เปรมสระน้อย หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์
๓. นายชินาทร กายสันเทียะ ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
เสียงบรรยาย
นางรสสุคนธ์ ตั้งนภากร
บรรณารักษ์ชำนาญการ 
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา
บรรณาธิการ 
นางพัชมณ ศรีสัตย์รสนา บรรณารักษ์ชำนาญการ 
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 40 ครั้ง)