...

ตำนานพระพิมพ์ พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ ในประเทศไทย พุทธศิลป์ในประเทศไทย
  • ย้อนกลับ
  • ตำนานพระพิมพ์ พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ ในประเทศไทย พุทธศิลป์ในประเทศไทย

บริบาลบุรีภัณฑ์, หลวง, ยอช เซเดย์ และสุภัทรดิศ ดิศกลุ, ม.จ.  ตำนานพระพิมพ์ พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ ในประเทศไทย พุทธศิลปในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 19.  พระนคร :
          กรมศิลปากร, 2510.

          ตำนานพระพิมพ์ พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ ในประเทศไทย พุทธศิลป์ในประเทศไทย นี้ เนื้อหากล่าวถึงมูลเหตุในการสร้างพระพิมพ์ ของศาสตราจารย์ยอช เซเดส์ ส่วนเรื่องพระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ ในประเทศไทย ของหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ จะให้ความรู้ในด้านการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ของชาติไทย เรื่องศาสนาของคนไทยกับวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวเนื่องในพระพุทธศาสนา

(จำนวนผู้เข้าชม 49 ครั้ง)