...

ปัญหาธรรมวินิจฉัย

 ปวเรศวริยาลงกรณ์, สมเด็จฯ พระมหาสมณเจ้า กรมพระยา.  ปัญหาธรรมวินิจฉัย.  พระนคร : โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทย, 2469.

           ปัญหาธรรมตามแบบพระราชปุจฉาในสมัยโบราณ กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณได้คัดเลือกปัญหาที่เห็นว่าเหมาะสมกับเหตุการณ์ในขณะนั้น ส่งไปถวายพระราชาคณะที่เป็นวิสามัญสมาชิกให้เป็นผู้เรียบเรียงแก้ปัญหานั้นๆ รวมทั้งหมด 52 ปัญหา

(จำนวนผู้เข้าชม 506 ครั้ง)