...

นายช่่างศิลป์ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประชาชน การประกวดวาดภาพและภาพถ่าย
นายช่่างศิลป์  หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช  รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับประชาชน  
การประกวดวาดภาพและภาพถ่าย  หัวข้อ  "มองลุ่มน้ำปากพนัง  ผ่านงานศิลป์"  
โครงการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ประจำปี  ๒๕๕๔
ในวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔
จัดโดย  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

(จำนวนผู้เข้าชม 940 ครั้ง)