...

ภาพกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรักการอ่าน
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช  จัดโครงการค่ายเยาวชนรักการอ่าน
ในวันที่  29  กรกฎาคม  2554  ณ  หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช
โดยมีกิจกรรมนำชมโบราณสถานวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและกำแพงเมืองนครศรีธรรมราช  
โดยคุณสารัท  ชลอสันติสกุล  นักโบราณคดี  จากสำนักศิลปากรที่  14  นครศรีธรรมราช  กรมศิลปากร  เป็นวิทยากร
และทดสอบความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานทั้ง  2  แหล่ง

(จำนวนผู้เข้าชม 1052 ครั้ง)