...

บริการทางวิชาการ หอสมุดแห่งชาติ นครศรึธรรมราช
 อาคาร 1
   ชั้น 1 หมวดความรู้ทั่วไป ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา มุมตลาดหลักทรัพย์ และบริการสืบค้น OPAC / Internet
   ชั้น 2 หมวดศาสนา ภาษา และวิทยาศาสตร์
   ชั้น 3 หมวดประวัติศาสตร์ศาสนา ข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้ วิทยานิพนธ์ หนังสืออ้างอิง หนังสือต่างประเทศ
  อาคาร 2
   ชั้น 1 หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน วารสารและหนังสือพิมพ์
   ชั้น 2 หมวดศิลปะ บันเทิง วรรณกรรม และเทคโนโลยี
     - หนังสือหายาก ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารโบราณ
 
     - หนังสือกรมศิลปากร
 
     - สื่อโสตทัศนวัสดุ และมัลติมีเดีย
 
  บริการอื่นๆ
 
     - บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
 
     - บริการจดแจ้งการพิมพ์ตาม พ.ร.บ การพิมพ์ พ.ศ. 2550
 
    - บริการหมายเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN)
 
    - ให้คำแนะนำการจัดห้องสมุด
 
  วัน - เวลาทำการ
 
          เปิดทำการ วันอังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 
          ปิดทำการ วันอาทิตย์ - จันทร์ และวันหยุดราชการ
 
  ติดต่อหอสมุดแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
 
  ที่อยู่ : หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช
 
            ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง
 
            อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
 
  โทรศัพท์ : 0-7534-1065, 0-7532-4317
 

(จำนวนผู้เข้าชม 1255 ครั้ง)