...

บทละคอน เรื่อง พระมะเหลเถไถ ของคุณสุวรรณ บทละคอน เรื่อง ระเด่นลันได ของพระมหามนตรี (ทรัพย์)
  • ย้อนกลับ
  • บทละคอน เรื่อง พระมะเหลเถไถ ของคุณสุวรรณ บทละคอน เรื่อง ระเด่นลันได ของพระมหามนตรี (ทรัพย์)
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายอยู่ แก้วโสวัฒนะ ณ เมรุวัดกษัตริยาราม วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๑

(จำนวนผู้เข้าชม 412 ครั้ง)