...

พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างเอก ทั้งด้านอักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์ ทรงมีความรู้ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดีถึง 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาคาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย และภาษาละติน พระนิพนธ์ของพระองค์ที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาต่าง ประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 25 เรื่อง ดังนี้
          
          ด้านพระราชวงศ์ จำนวน 12 เรื่อง ได้แก่
          1. จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์พระนามพระราชโอรสธิดา และพระราชนัดดา
          2. แม่เล่าให้ฟัง
          3. พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5
          4. เวลาเป็นของเวลามีค่า
          5. เจ้านายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย์
          6. ไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า  Postcard Games
          7. เจ้าฟ้าทหารเรือ
          8. ตราแผ่นดิน ตราราชสกุลและสกุล อักษรพระนามและนามย่อ
          9. สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และงานศิลปะ  Prince Mahidol and Art
          10. จดหมายเหตุชาวบ้านข่าวสมเด็จย่าสวรรคต จากหนังสือพิมพ์  Popular Chronicle From The Press The Demise of the Princess Mother
          11. ส่งเสด็จสมเด็จย่า ประมวลเรื่องจากหนังสือพิมพ์
          12. มหามกุฎราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา
          
          ด้านพระนิพนธ์แปล จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
          1. นิทานสำหรับเด็ก
          2. ราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน  Le Couronnement Espagnol The Spanish Coronation (ฉบับพิมพ์รวมเล่ม 3 ภาษา)
          
          ด้านสารคดีท่องเที่ยว จำนวน 10 เรื่อง ได้แก่
          1. โหลในเมืองจีน
          2. ยูนนาน
          3. สายธารอารยธรรมจีน 7 ธานีแห่งอาณาจักรกลาง
          4. จากโคริโอสู่โคเรีย 8 วัน ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
          5. ภูฐาน เกาะเขียวบนแผ่นดิน  Bhutan : Green Island On Land
          6. ตุรกี ดินแดนจักรพรรดิโรมันและสุลต่านออตโตมัน  Turkey : Land Of The Roman Emperors And Ottoman Sultans
          7. ที่ไซบีเรียหนาวไหม  Is it Cold in Siberia?
          8. จีนตะวันออกขึ้นเขา ลงทะเลสาบ เข้าวัด  Eastern China : Mountains Lakes Temples
          9. ซินเจียงและกานซู ภาพจากดินแดนสุดหล้าฟ้าเขียว Xinjiang And Gansu : Pictures From Far Away Places
          10. จีนอีสานและเสฉวนจากแดนแมนจูสู่ภูง่อไบ๊
          
          นอกจากนี้ ยังมีพระนิพนธ์ที่เป็นบทความเกี่ยวกับการใช้ภาษาฝรั่งเศสในคอลัมน์  Du bon etdu mauvais usage  ซึ่ง ลงพิมพ์เป็นตอน ๆ ในวารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศส ระหว่างพุทธศักราช 2521 – 2527 รวม 22 ตอน และบทความอื่น ๆ ที่เป็นภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย รวมทั้งพระนิพนธ์คำนำในหนังสือต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก พระนิพนธ์เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถด้านภาษาของสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ได้เป็นอย่างดียิ่ง
 
 
ที่มา : จดหมายข่าวสำนักราชเลขาธิการ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551) หน้า 88 - 92.

(จำนวนผู้เข้าชม 770 ครั้ง)