...

นิทรรศการ "กุศโลบายในความดี"

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงเดี่ยว “กุศโลบายในความดี” โดย จารุวรรณ เมืองขวา ระหว่างวันที่ 5 – 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 7 – 8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

นิทรรศการ "กุศโลบายในความดี" เป็นนิทรรศการนำเสนอผลงานศิลปะสร้างสรรค์ (จิตรกรรม) ซึ่งตัวศิลปินเองได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในวิถีชีวิตพื้นบ้าน เช่น คติธรรม นิทานธรรม สำนวนภาษิต ฯลฯ ซึ่งถูกถ่ายทอดและปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่น เป็นอุปายะธรรม หรืออุบายอันแยบคายในการขัดเกลาจิตใจของผู้คนในสังคมให้มุ่งกระทำความดี ตามหลักคิดแห่งวิถีหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาที่หยั่งรากและเติบโตอยู่ในสังคมไทยมาเป็นระยะเวลาหลายศตวรรษ

นอกจากเนื้อหาแห่งอุปายะธรรม ที่ศิลปินได้หยิบยกและนำมาถ่ายทอดในนิทรรศการศิลปะครั้งนี้ ตัวศิลปินเองยังได้ประยุกต์เอาเทคนิคและสุนทรียภาพทางเชิงช่างของงานช่างไทยในอดีต อาทิ งานแกะสลักไม้ งานเข้าไม้ งานปูนปั้น งานตกแต่งด้วยการปิดทองและประดับกระจก ฯลฯ มาถ่ายทอดในรูปแบบของงานจิตรกรรมร่วมสมัย ในแนวทางสื่อผสมและเทคนิคผสมได้อย่างงดงามและลงตัว

(จำนวนผู้เข้าชม 324 ครั้ง)