...

นิทรรศการผลงานรางวัลยุวศิลปินไทย 2560 (Young Thai Artist Award)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ร่วมกับ มูลนิธิเอสซีจี (SCG Foundation) ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2560 (Young Thai Artist Award 2017) ระหว่างวันที่ 2 – 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 1 – 4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

นิทรรศการผลงานรางวัลยุวศิลปินไทย (Young Thai Artist Award) เป็นนิทรรศการและเวทีการประกวดงานศิลปกรรมที่มีมาตรฐานระดับประเทศ ครอบคลุมเนื้อหาและประเภทผลงานศิลปกรรมมากที่สุดเวทีหนึ่ง เป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพการแสดงออกทางด้านศิลปะแก่เยาวชนเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 ปี

นิทรรศการผลงานรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2560 ในปีนี้ ได้กำหนดกรอบมโนทัศน์ในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมภายใต้แนวความคิด “แสดงศิลป์ ปรากฏตัวตน คนมีศิลป์” โดยแบ่งประเภทผลงานประกวดและจัดแสดงออกเป็น 6 ประเภท คือ ศิลปะ 2 มิติ ศิลปะ 3 มิติ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วรรณกรรม และการประพันธ์ดนตรี

(จำนวนผู้เข้าชม 295 ครั้ง)