...

นิทรรศการ "โลกของสตรีมุสลิม"

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงเดี่ยว “โลกของสตรีมุสลิม” โดย ยามีละ หะยี ระหว่างวันที่ 5 – 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 5 – 6 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

นิทรรศการ “โลกของสตรีมุสลิม” เป็นนิทรรศการนำเสนอผลงานจิตรกรรมในมุมมองใหม่แห่งการสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการและวัสดุที่สะท้อนสภาวะแห่งอิตถีเพศ คือ การเย็บปักลงบนผืนผ้า แทนการใช้เส้นสีจากปลายพู่กันที่ผู้ชมทั่วไปคุ้นชิน ซึ่งตัวศิลปินเองมีแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับบทบาทและหน้าที่ของสตรีมุสลิมที่มีต่อครอบครัว ศาสนา และสังคม ตลอดจนการทำความเข้าใจในเป้าหมายแห่งชีวิต ตามความเชื่อในหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นเสมือนกับเข็มทิศที่ชี้นำชีวิตสู่แสงสว่าง ออกจากปัญหาและความสับสนวุ่นวายของสังคม

การได้ครุ่นคิดและทบทวนตนเองถึงเป้าหมายที่แท้จริงแห่งชีวิต โดยอาศัยหลักคำสอนอันว่าด้วยบทบาทของสตรีที่มีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งแรงบันดาลใจในการนำเสนอผลงานจิตรกรรมผ้าปัก 2 มิติ สื่อผสม และงานผ้าปักในรูปแบบจัดวางในนิทรรศการครั้งนี้

(จำนวนผู้เข้าชม 334 ครั้ง)