...

นิทรรศการ "ศิลปะ ชีวิต ความรัก" (One Affection One Lifetime)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ขอเชิญผู้ที่มีความรักและสนใจในงานศิลปะร่วมสมัยของไทย เข้าชมนิทรรศการแสดงเดี่ยวศิลปะ “ศิลปะ ชีวิต ความรัก” (One Affection One Lifetime) โดย ศาสตราจารย์อภิชัย ภิรมย์รักษ์

อาจารย์อภิชัย ภิรมย์รักษ์ เป็นหนึ่งในศิลปินและอาจารย์สอนศิลปะที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย ซึ่งมีแนวทางการแสดงออกเฉพาะตนที่โดดเด่นมากคนหนึ่ง ผลงานของอาจารย์มีลักษณะเฉพาะตัว ในด้านการผสมผสานความเป็นไทยกับคติความเชื่อทางพุทธศาสนา โดยการนำเอาเนื้อหาสาระด้านหลักปรัชญาและสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา มาสร้างสรรค์ใหม่ เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของศิลปิน ที่มีต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว โดยอิงกับโลกทัศน์แนวคิดทางพุทธศาสนา ผ่านชุดผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และเทคนิคผสม ฯลฯ

บนเส้นทางของการสร้างสรรค์ ตลอดจนการเป็นอาจารย์สอนศิลปะ ในรอบระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษ ผลงานศิลปกรรม หลากเทคนิคที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความผูกพัน ตลอดจนความหลงใหลของอาจารย์อภิชัยที่มีต่อศิลปะ ซึ่งเป็นเสมือนกับแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ในการพัฒนาแนวทางแห่งการสร้างสรรค์ของศิลปิน ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

ศาสตราจารย์อภิชัย ภิรมย์รักษ์ ปัจจุบันยังคงมุ่งสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับบทบาทหน้าที่ของความเป็นอาจารย์ ผู้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ทางศิลปะ ให้แก่เหล่าลูกศิษย์ ณ ภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการ “ศิลปะ ชีวิต ความรัก” โดย ศาสตราจารย์อภิชัย ภิรมย์รักษ์ กำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 6 – 29 ธันวาคม 2560 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน 5 – 8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

วันและเวลาทำการ : วันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.30 น. (หยุด วันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท
นักเรียน นักศึกษาเข้าชมฟรี โปรดแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-2812224
ไปรษณีย์อีเลคทรอนิกส์: national.gallery.bkk@gmail.com

(จำนวนผู้เข้าชม 805 ครั้ง)