To Top

บ้านกุฏีจีน

RECOVER TOGETHER STEP FORWARD
 

พิพิธภัณฑ์บ้านกุฏีจีน เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลที่เปิดเป็นสาธารณะ ให้เข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของชาวสยาม-โปรตุเกส ตลอดจนวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา อาคารจัดแสดงเป็นบ้านหลังเก่าของครอบครัวชาวคาทอลิก วัตถุจัดแสดงส่วนใหญ่จึงประกอบด้วยเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัว ตลอดจนรูปเคารพซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีประจำในทุกบ้าน