To Top

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

RECOVER TOGETHER STEP FORWARD
 

อนุสรณ์สถานแห่งชาติเกิดขึ้นจากดำริของ พลเอก สายหยุด เกิดผล อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยเมื่อพ.ศ. 2524 ได้เสนอโครงการจัดสร้าง “อนุสรณ์วีรชนแห่งชาติ” ต่อมาได้รับการออนุมัติให้ก่อสร้าง ภายหลังได้รับพระราชทานชื่อว่า “อนุสรณ์สถานแห่งชาติ” จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กระทั่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีเปิดอนุสรณ์สถานแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 อนุสรณ์สถานแห่งชาติเป็นสถานที่จารึกรายชื่อวีรชนผู้สละชีวิตในการปกป้องชาติและผืนแผ่นดิน ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 1 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงจัดแสดงนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ทหารอีกด้วย

 

 

ปัจจุบันอนุสรณ์สถานแห่งชาติได้ดำเนินการโครงการพัฒนาและปรับปรุงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการให้มีความทันสมัยโดยเนื้อหายังคงมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนประเทศชาติและรำลึกถึงความเสียสละของบรรพชนผ่านเทคโนโลยีสื่อผสมแบบ Interactive ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมเกิดความสนใจเรียนรู้มากขึ้น เนื่องจากคนไทยกว่าร้อยละ 80 เป็นคนรุ่นใหม่และใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นส่วนมากดังนั้น การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสื่อสารข้อมูลประวัติศาสตร์ได้สะดวก รวดเร็ว และเข้าใจได้ง่าย