To Top

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก

RECOVER TOGETHER STEP FORWARD
 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก ตั้งอยู่บริเวณตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีเป้าหมายการดำเนินงานให้เป็นศูนย์รวมหน่วยงานอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้หลายสาขาในด้านสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติวิทยา เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่พุทธศักราช 2535 โดยได้ดำเนินงานในลักษณะของคลังกลางหรือคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อจัดเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุในรูปแบบของคลังกึ่งจัดแสดง (Visible Storage) ซึ่งเปิดให้บริการประชาชนอย่างไม่เป็นทางการ ในฐานะศูนย์ข้อมูลโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ควบคู่ไปกับการศึกษารวบรวมข้อมูลวิชาการทางด้านชาติพันธุ์วิทยาในประเทศไทย ทั้งการจัดเก็บรวบรวมวัตถุทางชาติพันธุ์วิทยาการจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อจัดทำแนวทางการจัดแสดงห้องพิพิธภัณฑสถานด้านชาติพันธุ์วิทยา

 

 

ต่อมาในพุทธศักราช 2559 – 2561 กรมศิลปากรจึงได้มีแผนก่อสร้างอาคารคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหลังใหม่ และใช้เวลาตกแต่งภายในระหว่างปีพุทธศักราช 2562 – 2564 และได้เคลื่อนย้ายโบราณวัตถุไปยังอาคารหลังใหม่ อาคารหลังเก่าจึงว่างลงและมีความพร้อมสำหรับการปรับปรุงรูปแบบการจัดแสดงให้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ด้านชาติพันธุ์วิทยา

 

 

โดยมุ่งหวังที่จะจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่สัมพันธ์กับมนุษย์ เช่น โครงสร้างทางร่างกาย รูปร่างหน้าตาสีผิว เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ บรรพบุรุษของมนุษย์ พฤติกรรมทางสังคม การใช้ภาษา การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้และวัตถุสิ่งของ แบบแผนทางวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์คัดสรร

ของดี ของเด่น ของดัง ของสำคัญและเรื่องราว ที่พิพิธภัณฑ์คัดสรรมานำเสนอ