To Top

พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม

RECOVER TOGETHER STEP FORWARD
 

แต่เดิมพื้นที่บริเวณศาลาว่าการกลาโหม ส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งของฉางข้าวหลวงเก่า และอีกส่วนหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของวังถนนหลักเมือง ต่อมาเมื่อพื้นที่ของวังไม่มีเจ้านายพระองค์ใดเสด็จมาประทับแล้ว เกิดการรกร้างและทรุดโทรมลงตามเวลา เจ้าหมื่นไวยวรนาถ (เจิม แสง-ชูโต) ผู้บังคับการกรมทหารหน้าในขณะนั้น จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากรัชกาลที่ 5 นำพื้นที่ดังกล่าวมาก่อสร้างอาคารโรงทหารหน้าสำหรับให้ "ทหารหน้า" ได้พักอาศัย

 

 

การก่อสร้างเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2425 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหมื่นไวยวรนาถ (เจิม แสง-ชูโต) เป็นแม่กองในการก่อสร้าง โดยมีนายพันเอกพิเศษ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ วิศวกรทุนพระราชทาน เป็นผู้ช่วยแม่กองในการก่อสร้าง กลางปี พ.ศ. 2427 เมื่อการก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จ เจ้าหมื่นไวยวรนาถ (เจิม แสง-ชูโต) ได้ทำหนังสือทูลเกล้าถวายฯ เพื่อขอพระราชทานนามหน่วยทหารใหม่แห่งนี้ เพื่อประดับที่หน้าบัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานตอบความบางตอนว่า “...อย่าให้ชื่อพิสดารอย่างไรเลย ให้ใช้นามว่า โรงทหารหน้าเท่านั้น และให้มีศักราชที่สร้างขึ้นไว้ด้วย...”

โดยเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2427 รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดอาคารโรงทหารหน้าเป็นปฐมฤกษ์ ต่อมาในวันที่ 8 เมษายน 2430 ได้มีประกาศจัดการทหาร โดยรวมทหารบกและทหารเรือเข้าด้วยกัน และจัดตั้งกรมยุทธนาธิการขึ้น โดยใช้อาคารโรงทหารหน้าเป็นที่ทำการของกรมยุทธนาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2437 รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระบรมราชโองการให้รวมการบังคับบัญชาทางการทหารมาไว้ที่กระทรวงกลาโหมและได้แบ่งแยกการปกครองออกจากกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งได้ย้ายกระทรวงกลาโหมออกจากศาลาลูกขุนในออกมาตั้งที่ศาลายุทธนาธิการ และใช้เป็นที่ทำการของกระทรวงกลาโหมมาจนถึงปัจจุบันพิพิธภัณฑ์คัดสรร

ของดี ของเด่น ของดัง ของสำคัญและเรื่องราว ที่พิพิธภัณฑ์คัดสรรมานำเสนอ